រ៉ែនិងរ៉ែ

mining1

ប្រព័ន្ធហ្គាសរបស់យើងភាគច្រើនកំពុងដំណើរការនៅក្នុងបរិស្ថានដែលពិបាកបំផុតនៅលើពិភពលោក - ប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅប្រព័ន្ធម៉ោននិងផ្សាភ្ជាប់ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុតទោះបីអាកាសធាតុយ៉ាងណាក៏ដោយ។

រាល់ផលិតផលដោះស្រាយវត្ថុធាតុដើមភាគច្រើន

mining2

ប្រព័ន្ធត្រៀមលក្ខណៈត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញដើម្បីទប់ទល់នឹងលក្ខខណ្ឌកិនធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវបានផលិតទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជនពិតប្រាកដដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការអតិបរមា។